História SOMOK pri príležitosti 50. výročia samostatnej Slovenskej lekárskej spoločnosti

11. mája 2020

 

Názov odbornej spoločnosti:

Spoločnosť pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí (SOMOK)

Právna forma:

Organizačná zložka bez právnej subjektivity

 

Súčasní predstavitelia výboru a dozornej rady:

Výbor SOMOK v období 2018 – 2021 

Prezident:
Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP

Viceprezidenti:
Doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD
MUDr. Soňa Tomková, PhD., MPH
MUDr. Peter Vaňuga, PhD.

Vedecký sekretár:
MUDr. Pavol Masaryk, CSc.

Členovia výboru:
Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
Doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH
MUDr. Ján Kľoc, PhD.
MUDr. Zlata Kmečová, PhD.
Prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH
Doc. MUDr. Martin Kužma, PhD.
MUDr. Alexandra Letkovská, PhD.
Prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc.
MUDr. Beata Špániková, PhD.
Doc. MUDr. Emőke Šteňová, PhD.

Dozorná rada:
Prof. MUDr. Ivan Rybár, CSc.
MUDr. Henrieta Halmová
MUDr. Danica Telepková

Členstvá v partnerských organizáciách v zahraničí:

International Osteoporosis Foundation (IOF)

Vlastné odborné časopisy:

Časopis je vydávaný v spolupráci s Společností pro metabolická onemocnění skeletu (SMOS) České lékařské společnosti J. E. Purkyně

 • 1996 – 2017 pod názvom Osteologický bulletin, vydávaný spoločnosťou Trios, s.r.o., pod ISSN 1211-3778 (print)
 • od 2017 pod názvom Clinical Osteology, vydávaný spoločnosťou Facta Medica, s.r.o., pod ISSN 2571-1326 (print), ISSN 2571-1334 (on-line

Časopis je indexovaný v databázach SCOPUS, Bibliographia medica Čechoslovaca, Bibliographia Medica Slovaca, Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.

Časopis sa zameriava v interdisciplinárnom kontexte na problematiku patológie metabolizmu kostí, na problematiku metabolických ochorení zasahujúcich do metabolizmu kostí, na problematiku diagnostiky, diferenciálnej diagnostiky a liečby týchto ochorení, najmä osteoporózy, a v neposlednej rade taktiež na prevenciu týchto ochorení. Redakčná rada má medzinárodné zloženie a zástupcov nielen za SOMOK a SMOS ale aj zahraničných spolupracovníkov:

Vedúci odborný redaktor: prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP

Zástupca vedúceho redaktora: prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c.

Užšia redakčná rada: doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD., MUDr. Jan Rosa

Členovia redakčnej rady: prof. MUDr. Pavel Horák, CSc., doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH, MUDr. Petr Kasalický, CSc., prof. Tomaz Kocjan, MD, PhD., doc. MUDr. Martin Kužma, PhD., prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc., prof. Peter Lakatos, MD, PhD., prof. Roman S. Lorencz, MD, PhD., MUDr. Pavol Masaryk, CSc., MUDr. Richard Pikner, Ph.D., prof. Heinrich Resch, MD,  MUDr. Soňa Tomková, PhD., MPH, MUDr. Peter Vaňuga, PhD., doc. MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D., doc. MUDr. Vít Zikán, Ph.D.

Vlastné pocty a ceny:

Spoločnosť pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí, o.z. SLS (SOMOK) začala pri príležitosti 15. výročia jej vzniku v roku 2013 udeľovať vlastnú medailu. Autorom jej umeleckého vyhotovenia je popredný slovenský a aj v zahraničí veľmi uznávaný keramikár a medailér akademický sochár Marián Polonský. Medailu vo vyhotovení z materiálu TOMBAK (MS 90) v bronzovej patine, s priemerom 80 mm, vyrobila Mincovňa Kremnica, š.p. v Kremnici v roku 2013 v počte 100 kusov.

Medaila SOMOK

Držitelia Medaily SOMOK:

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP
člen Prezídia SLS a prezident SOMOK
udelené v roku 2013

prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP
člen Prezídia SLS a prezident Slovenskej reumatologickej spoločnosti
udelené v roku 2013

prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. 
predseda Českej lékařskej společnosti Jana Evangeliste Purkyně
udelené v roku 2014

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c.
podpredseda ČLS JEP a predseda Spoločnosti pre metabolické ochorenia skelete ČLS JEP
udelené v roku 2014

prof. Didier Hans, PhD. MBA
Head of Research and Development Bone and Joint Department, Center of Bone Disease Lausanne University, Switzerland
udelené v roku 2016

prof. Neil C. Binkley, MD
Osteoporosis Clinical Center, University of Wisconsin, Madison, USA
udelené v roku 2016

prof. Heinrich Resch, MD
Lekárska fakulta Sigmund Freud Privatuniversität vo Viedni, prednosta Medical Department II, Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern at St. Vincent Hospital Academic Teaching Hospital of the University of Vienna, Vienna, Austria
udelené v roku 2016

Prof. Vladyslav V. Povoroznyuk, MD, PhD, DMSci
prezident Ukrajinskej asociácie osteoporózy (Ukrainian association of osteoporosis), prednosta Department of Clinical Physiology and Pathology of the Locomotor Apparatus Institute of Gerontology, Kyiv, Ukraine
udelené v roku 2016

Prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc.
člen Predsedníctva ČLS JEP, III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LFUK a VFN Praha
udelené v roku 2017

Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
člen prezídia SLS, výboru SOMOK
udelené v roku 2018

Prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc.
dlhoročná členka výboru SOMOK
udelené v roku 2018

Vlastná história a významné podujatia:

V bývalej ČSSR vznikla v roku 1986 Osteoartrotická sekcia Československé revmatologické společnosti pod vedením prof. MUDr. Stanislava Havelku, CSc., ktorá však pôsobila výlučne v Čechách. V roku 1991 sa stala členom European Foundation for Osteoporosis (EFFO). Krátko po vzniku samostatnej SR   vzniká  Sekcia osteoporózy a metabolických ochorení kostí (SOMOK) pri Slovenskej reumatologickej spoločnosti. Do prvého výboru sekcie SOMOK  boli výborom Slovenskej reumatologickej spoločnosti delegovaní MUDr. Karol Bitter, CSc., MUDr. Alexandra Letkovská, CSc., MUDr. Pavol Masaryk, CSc., MUDr. Michal Pijak, CSc., MUDr. Jozef Vojtaššák, CSc., MUDr. Juraj Wendl, CSc. a MUDr. Daniel Žlnay, CSc. Predsedom  sekcie sa stal MUDr. Juraj Wendl, CSc. Dňa 16.9.1993 bola Sekcia osteoporózy a metabolických ochorení kostí – SOMOK – zaregistrovaná na SLS pod kódom 4776. V novembri 1993 už mala sekcia SOMOK 70 členov z radov nielen reumatológov, ale aj ortopédov a fyziatrov. Hlavnou náplňou práce sekcie SOMOK bola edukačná, prednášková a publikačná činnosť, ktorej cieľom bola tvorba koncepcie starostlivosti o pacienta s osteoporózou. Sekcia SOMOK organizovala viaceré  odborné podujatia, či už samostatné sympózia, alebo  v rámci kongresov Slovenskej reumatologickej spoločnosti, či Východoslovenského sympózia o osteoporóze. Iniciovala tiež viaceré  prednášky pre laickú verejnosť a masmédiá, akcie pri príležitosti Svetového dňa osteoporózy (vtedy ešte 24. jún). Členovia sekcie a jej výboru publikovali vo viacerých časopisoch a spracovali samostatné kapitoly v niektorých monografiách (Pokroky v reumatológii, Reumatológia v teórii a praxi IV, Štandardné terapeutické postupy, Štandardné diagnostické postupy v klinickej biochémii). Zúčastňovali sa tiež medzinárodných kongresov (Prvý Svetový osteologický kongres v roku 1996 v Amsterdame, prvý Európsky osteologický kongres v roku 1998 v Berlíne a pod.).

Od svojho vzniku  nadviazala sekcia SOMOK spoluprácu so Sekciou pre metabolické onemocnení skeletu pri České reumatologické společnosti, ktorá sa v roku 1995 pretransformovala na samostatnú spoločnosť – Společnost pro metabolická onemocnění skeletu (SMOS).  Ako následnícka organizácia Osteoartrologickej sekcie Československej reumatologickej spoločnosti získala Sekcia SOMOK v októbri 1994 plnoprávne členstvo v EFFO (Europaen Foundation for Osteoporosis). Zástupcom sekcie SOMOK vo výbore národných spoločnosti sa stal MUDr. Pavol Masaryk, CSc. V dňoch 8. – 10.7.1996 navštívila Slovensko Mary Fraser, výkonná riaditeľka EFFO za účelom zintenzívnenia spolupráce s EFFO. V roku 1997 sa SOMOK stala aj členom International Federatiom of Societies of Skeletal Diseases (IFSSD), ktorá sa následne v roku 1998 spojila s EFFO do súčasnej International Osteoporosis Foundation (IOF). V roku 1996 začal v ČR vychádzať časopis Osteologický bulletin a niektorí členovia  výboru SOMOK sa stali členmi redakčnej rady (prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., doc. MUDr. Juraj Payer, CSc., MUDr. Pavol Masaryk, CSc.). Členmi sekcie SOMOK sa postupe stávali aj špecialisti z endokrinológie, nefrológie, internej medicíny a iní. Ku konci roku 1997 mala sekcia 119 členov.

Dňa 13.12.1996 na zasadnutí výboru sekcie SOMOK bolo rozhodnuté pretransformovať sekciu na samostatnú spoločnosť. Dňa 13.3.1997 sa  konalo v NÚRCH Piešťany sympózium „Osteoporóza – súčasné trendy v diagnostike a liečbe“, ktoré možno nazvať „0. kongres SOMOK“.  Na tomto sympóziu bol zvolený  prípravný výbor  samostatnej spoločnosti – predseda MUDr. Pavol Masaryk, CSc., podpredseda Doc. MUDr. Jozef Vojtaššák, CSc., vedecký sekretár doc. MUDr. Juraj Payer, CSc., hospodár MUDr. Zdenko Killinger, zapisovateľka MUDr. Alexandra Letkovská a členovia MUDr. Karol Bitter, CSc., Doc. MUDr. Miroslav Borovský CSc., prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., doc. MUDr. Viera Spustová, DrSc., MUDr. Soňa Tomková, MUDr. Daniel Žlnay, CSc. Prezídium SLS schválilo dňa 7.11.1997 samostatnú Spoločnosť pre osteoporózu a meabolické ochorenia kostí (SOMOK). V priebehu februára a marca 1998 sa konali voľby výboru samostatnej spoločnosti SOMOK. Prvý kongres SOMOK sa konal 2. – 3.4.1998 v Bratislave. Tu bol zvolený prvý výbor SOMOK na funkčné obdobie 1998 – 2002 v zložení: predseda MUDr. Pavol Masaryk, CSc., vedecký sekretár doc. MUDr. Juraj Payer, CSc., prvý podpredseda doc. MUDr. Jozef Vojtaššák, CSc., druhý podpredseda MUDr. Soňa Tomková, hospodár MUDr. Zdenko Killinger, zapisovateľka MUDr. Alexandra Letkovská, CSc. a členovia výboru SOMOK MUDr. Karol Bitter, CSc., doc. MUDr. Miroslav Borovský, CSc., MUDr. Ján Kľoc, MUDr. Zlatica Kmečová, MUDr. Peter Maresch, CSc., prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., doc. MUDr. Viera Spustová, DrSc. a Ing. Mária Stančíková, CSc. Do revíznej komisie bol zvolený doc. MUDr. Milan Ochodnický, CSc. ako predseda a členovia doc. MUDr. Ivan Rybár, CSc. a doc. MUDr. Jozef Lukáč, CSc. V tomto období došlo aj ku kvantitatívnemu rastu počtu členov, keďže samostatná spoločnosť bola otvorená pre všetkých lekárov, zaujímajúcich sa o osteoporózu a ku konci roku 2002 dosial počet členov 275. SOMOK organizovala už svoje samostatné kongresy. Počnúc druhým kongresom v roku 1999 v Prahe sa konali spoločné podujatia s českou Společností pro metabolické onemocnění skeletu (SMOS) recipročne. V roku 2000 sa konal III. kongres slovenských a českých osteológov v Banskej Bystrici pod záštitou IOF. Pokračovala tradícia Východoslovenských dní o osteoporóze, ktoré sa v roku 2005 premenovali na Osteofórum, ktoré sa odvtedy koná už tradične každý druhý rok (v roku keď osteologický kongres organizuje česká strana). Úspešný bol tiež Osteologický deň v Žiline v roku 2000 a I. Západoslovenský osteologický deň v roku 2002 v Nitre. V apríli 2000 SOMOK garantovala samostatný blok na 6. Kongrese Slovenskej lekárskej spoločnosti v Piešťanoch, v máji 2002 na Stredoslovenských lekárskych dňoch v Martine. V roku 1998 vyšla prvá slovenská monografia venovaná osteoporóze, ako kolektívne dielo slovenských autorov, pod editorským dohľadom prof. MUDr. Viery Spustovej, DrSc. a prof. MUDr. Rastislava Dzúrika, DrSc. Samostatné kapitoly týkajúce sa osteoporózy boli publikované v rozličných monografiách ako Reumatológia v teórii a v praxi, Pokroky v reumatológii, Princípy internej medicíny III, vysokoškolských skriptách ortopédie, či v knihe 10 rokov hormonálnej substitučnej liečby autorov prof. MUDr. Miroslava Borovského, CSc. a doc. MUDr. Juraja Payera, CSc.

Enormné úsilie venoval výbor spoločnosti konzultačnej činnosti pre potreby Ministerstva zdravotníctva SR a zdravotných poisťovní. V novembri 1998 bol Slovenskou postgraduálnou akadémiou medicíny  (predchádzajúci IVL a súčasná SZU) schválený Certifikačný poriadok pre osteodenzitometické vyšetrenie, ktorého cieľom  bolo štandardizovať a skvalitniť denzitometrické vyšetrenie. Jeho tvorcom a garantom bola spoločnosť SOMOK. Bolo vydaných niekoľko desiatok certifikátov. Nariadením vlády SR č. 157/2002 Z.z. o ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve, však  osteodenzitometria nebola definovaná ako certifikovaná činnosť. Týmto sa spochybnila kvalita denzitometrických vyšetrení.

Výbor SOMOK sa upriamil na vypracovanie koncepcie starostlivosti o osteoporotického pacienta, ktorý si MZ SR osvojilo vo forme „Odborného usmernenia pre diagnostiku a terapiu osteoporózy“ a vydalo v septembri 2001 vo Vestníku MZSR, ročník 49, čiastka 32-35. Tu sa prvý krát definoval pojem osteológ, resp. osteologicky zameraný lekár a súčasne aj sieť osteologických pracovísk. Vo februári 2002 bol tiež vydaný Metodický list komisie pre účelnú farmakoterapiu pod názvom „Racionálna farmakoterapia osteoporózy“  autorov Doc. MUDr. Juraj Payer, CSc., MUDr. Zdenko Killinger, PhD., MUDr. Pavol Masaryk, CSc..

V roku 1999 iniciovala spoločnosť SOMOK vznik pacientskej organizácie Slovenskej únie proti osteoporóze (SUPO), s ktorou potom úzko spolupracovala hlavne na prednáškovej činnosti.

V roku 2002 sa konali nové voľby do výboru. Novým predsedom sa stav prof. MUDr. Juraj Payer, CSc., podpredsedmi MUDr. Soňa Tomková, PhD. a MUDr. Zdenko Killinger, PhD., vedeckým sekretárom MUDr. Pavol Masaryk, CSc.  a hospodárom MUDr. Alexandra Letkovská, CSc. V rovnakom zložení pôsobil výbor až do roku 2018 – predseda prof. MUDr. Juraj Payer, CSc., podpredsedovia MUDr. Soňa Tomková, PhD. a doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD., vedecký sekretár MUDr. Pavol Masaryk, CSc., hospodár MUDr. Alexandra Letkovská, CSc., zapisovateľka MUDr. Zlata Kmečová, PhD., členovia prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc., MUDr. Viera Gonsorčíková, CSc., MUDr. Ján Kľoc, PhD., MUDr. Peter Maresch, CSc., doc. MUDr. Milan Ochodnický, CSc., prof.  MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP, prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc., MUDr. Soňa Tomková, PhD., MUDr. Peter Vaňuga, PhD., prof. MUDr. Jozef Vojtaššák, CSc., a revízna komisia prof. MUDr. Ivan Rybár, CSc., MUDr. Henrieta Halmová, MUDr. Danica Telepková. V roku 2018 sa konali posledné voľby, predsedom výboru ostal prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP  a aktuálne zloženie výboru je uvedené v úvode. Aktuálne má SOMOK 289 členov.

V priebehu rokov 2002 – 2018 sa pokračovalo v aktivitách rozvoja koncepcie o pacientov s osteoporózou, na MZ SR boli schválené viaceré odborné usmernenie, ktoré SOMOK predložil:

 • Odborné usmernenie MZSR na liečbu porúch minerálového a kostného metabolizmu u pacientov s chronickým ochorením obličiek (Vestník MZSR, ročník 57, čiastka 26-28, zo dňa 8. júla 2009)
 • Odborné usmernenie MZSR pre diagnostiku a liečbu glukokortikoidmi indukovanej osteoporózy (Vestník MZSR, ročník 57, čiastka 51-53, zo dňa 13. novembra 2009)
 • Odborné usmernenie MZSR o diagnostike a liečbe pacienta po osteoporotických zlomeninách (Vestník MZSR, ročník 59, čiastka 1-3, zo dňa 4. februára 2011)
 • Odborné usmernenie MZSR o diagnostike a liečbe osteoporózy u pacientov s vybranýmonkologickým ochorením (Vestník MZSR, ročník 62, čiastka 27-32, zo dňa 25. júna 2014)

Taktiež boli vydané nové publikácie s problemtikou osteoporózy, prvá novodobá komplexná monografia o osteoporóze – Payer J., Killinger Z. a kolektív autorov: Osteoporóza. Bratislava: Herba, 2012, 264 s. (ISBN 978-80-89171-94-1). Taktiež monografia venujúca sa sekundárnej osteoporóze – Payer J., Borovský M. a kolektív autorov: Osteoporóza pri vybraných ochoreniach. Bratislava: Herba, 2014, 192 s. (ISBN 978-80-89631-19-3).

V roku 2017 na návrh SOMOK bolo kreovaná certifikovaná pracovná činnosť „Klinická osteológia“. Bola zaradená do zoznamu prílohy č. 3 písm. c), bod 19. Nariadenia vlády 296/2010 Z.z. Čakáme na ďalšie legislatívne kroky aby sa Lekárska fakulta UK mohla uchádzať o realizáciu vzdelávania.

SOMOK každoročne pri príležitosti Svetového dňa osteoporózy (20. október) organizuje tlačovú konferenciu k danej problematike, podporuje osvetovú činnosť, deň otvorených dverí na jednotlivých osteologických pracoviskách (s možnosťou meranie denzitometrie a edukácie pacientov).

Od roku 2008 pôsobí na poli pacientskych organizácií okrem Slovenskej únie proti osteoporóze aj Liga proti osteoporóze.

SOMOK je spoluorganizátorom už troch ročníkov medzinárodného kongres International Symposium BONE & JOINT DISEASES AND AGE, ktorú organizuje v spolupráci s Ukrajinskou osteologickou spoločnosťou (Ukrainian Association of Osteoporosis) a Rakúskou osteologickou spoločnosťou (Austrian Society of Bone and Mineral Research).

Osteologické kongresy

 • Osteologický kongres, Piešťany, 13.-14.3.1997

Od roku 1998 sú kongresy spoluorganizované recipročne s českou Společnosti pro metabolické ochorení skeletu (SMOS) ČLS JEP

 • Kongres slovenských a českých osteológov, Bratislava, 2.- 4.4.1998
 • Kongres českých a slovenských osteológov, Praha, 19.-20.9. 1999
 • Kongres slovenských a českých osteológov, Banská Bystrica, 7.- 9.9.2000 (súčasťou kongresu bol aj Medzinárodný kurz osteoporózy garantovaný IOF)
 • kongres českých a slovenských osteológov, Olomouc, 8.-10.11.2001
 • Kongres slovenských a českých osteológov, Žilina, 7.-9.11.2002
 • Kongres českých a slovenských osteológov, České Budejovice, 19.-21.10.2003,
 • Kongres slovenských a českých osteológov, Ružomberok, 16.-18.9.2004
 • Kongres českých a slovenských osteológov, Zlín, 15.-17.9.2005
 • Kongres slovenských a českých osteológov, Prešov, 7.-9.9.2006
 • Kongres českých a slovenských osteológov, Luhačovice, 28.-30.10.2007
 • Kongres slovenských a českých osteológov, Piešťany, 9.-11.10.2008
 • Kongres českých a slovenských osteológov, Ostrava, 1.-3.10.2009
 • Kongres slovenských a českých osteológov, Bratislava, 9.-11.9.2010
 • Kongres českých a slovenských osteológov, Hradec Králové, 8.-10.9.2011
 • Kongres slovenských a českých osteológov, Tále, 13.-15.9.2012
 • Kongres českých a slovenských osteológov, Olomouc, 12.-14.9.2013
 • Kongres slovenských a českých osteológov, Horný Smokovec, 25.-27.9.2014
 • Kongres českých a slovenských osteológov, Brno, 10.-12.9.2015
 • Kongres slovenských a českých osteológov, Žilina, 08.-10.9.2016
 • Kongres českých a slovenských osteológov, Zlín, 21.-23.9.2017
 • Kongres slovenských a českých osteológov, Košice, 13.-15.9.2018
 • Kongres českých a slovenských osteológov, Brno, 12.-14.9.2019

V roku, keď osteologický kongres organizuje SMOS sa na Slovensku pod záštitou SOMOK koná podujatie s názvom Osteofórum. Toto podujatie nadväzuje na tzv.  Východoslovenské sympózium o osteoporóze, ktoré sa konalo vždy v Košiciach.

 • Východoslovenské sympózium o osteoporóze, Košice, 26.4.1995
 • Východoslovenské sympózium o osteoporóze, Košice, 26.4.1996
 • Východoslovenské sympózium o osteoporóze, Košice, 24.4.1997
 • Východoslovenské sympózium o osteoporóze, Košice, 30.4.- 1.5.1999
 • Východoslovenské dni o osteoporóze, Košice, 27.-28.4.2001
 • Východoslovenské dni o osteoporóze, Košice, 25.-26.4.2003
 • Osteofórum, Košice, 15.-16.04.2005
 • Osteofórum, Košice, 20.-21.4.2007
 • Osteofórum, Košice, 17.-18.4.2009
 • Osteofórum, Štrbské Pleso, 29.-30.4.2011
 • Osteofórum, Košice, 5.-6.4.2013
 • Osteofórum, Košice, 17.-18.4.2015
 • Osteofórum, Košice, 21.-22.4.2017
 • Osteofórum, Košice, 26.-27.4.2019

Ostatné podujatia v osteológii

 • Osteologický deň, Žilina, 18.5.2000
 • Západoslovenský deň o osteoporóze, Nitra, 22.2.2002
 • Západoslovenský deň o osteoporóze, Nitra, 20.2.2004
 • Západoslovenský deň o osteoporóze, Nitra, 4.2.2005
 • Západoslovenský deň o osteoporóze, Nitra, 10. – 11.2.2006
 • Západoslovenské dni osteoporózy, Nitra, 15. – 16.3.2007
 • Západoslovenské dni o osteoporóze, Nitra, 7. – 8.2.2008
 • Západoslovenský deň o osteoporoze, Nitra, 12.2.2009
 • Západoslovenský deň o osteoporóze, Nitra, 11.2.2010
 • Západoslovenský deň o osteoporóze, Nitra, 17.2.2011
 • Západoslovenský deň o osteoporóze, Nitra, 26. – 27.4.2012
 • Západoslovenské dni o osteoporóze, Nitra, 26. – 27.4.2013
 • Západoslovenský deň o osteoporóze, Nitra, 10.4.2014
 • Západoslovenský deň o osteoporóze, Nitra, 23. – 24.4.2015
 • Západoslovenský deň o osteoporóze a 33. Zoborský deň, Nitra, 21. – 22.4.2016
 • Západoslovenský deň o osteoporóze a 34. Zoborský deň, Nitra, 6. – 7.4.2017
 • Bitterov deň o osteoporóze a 35. Zoborský deň, Nitra, 19. – 20.4.2018
 • Bitterov deň o osteoporóze a 36. Zoborský deň, Nitra, 11. – 12.4.2019

Obrázky: Monografie s problematikou osteoporózy

 

Najbližšie podujatia

Nebola nájdená žiadna udalosť!

Pin It on Pinterest