Medaila spoločnosti

Medaila SOMOK

Spoločnosť pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí, o.z. SLS (SOMOK) začala pri príležitosti 15. výročia jej vzniku (2013) udeľovať vlastnú medailu. Autorom jej umeleckého vyhotovenia je popredný slovenský a aj v zahraničí veľmi uznávaný keramikár a medailér akademický sochár Marián Polonský.

Averz medaily je rozdelený v ploche na štyri pravouhlé kruhové výseky. V ľavom hornom výseku je zobrazená štruktúra zdravej kosti, diagonálne vpravo dole je zvýraznená chorobou deštruovaná štruktúra kosti. Stredom medaily, v horizontálnej línii je v troch riadkoch nápis SPOLOČNOSŤ PRE OSTEOPORÓZU A METABOLICKÉ OCHORENIA KOSTI. Vpravo hore, vo voľnej a čistej ploche je nápis v anglickom jazyku SLOVAK MEDICAL ASSOCIATION. Diagonálne, v ľavom dolnom kruhovom výseku je nápis SLOVENSKÁ LEKÁRSKA SPOLOČNOSŤ. Tieto nápisy sú vyhotovené menším typom písma, ako nápis horizontálny. Celkom vpravo, centimeter pod stredom, je umiestnená signatúra autora medaily ako štylizované iniciály MP (Marián Polonský) s vročením 2013.

Na reverze medaily sú vzájomne prepojené skomponované názorné tabule s časťami ľudskej kostry. V hornej časti, v strede je predlaktie s rukou. Vľavo v strede je lebka s krčnou chrbticou z profilu doprava, vpravo v strede hrudný kôš s lopatkami a časťou ramien. V strede dolnej časti je zobrazená panva s panvovými kĺbmi s názorne výtvarne spracovanou, ale aj reálne možnou, zlomeninou krčka stehennej kosti. Cez celý reverz v podklade, diagonálne zľava hore, smerom doprava nadol je zobrazená zdravá štruktúra kosti, postupne až po štruktúru deštruovanú ochorením. Vo voľnom pravom hornom poli je vyrazená značka výrobcu medailí (v priemere 3 mm) – MK (Mincovňa Kremnica). Vo voľnom ľavom dolnom poli je pod lebkou umiestnená signatúra autora medaily.

Medailu vo vyhotovení z materiálu TOMBAK (MS 90) v bronzovej patine, s priemerom 80 mm, vyrobila Mincovňa Kremnica, š.p. v Kremnici v roku 2013 v počte 100 kusov.

Držitelia Medialy SOMOK

Ocenenými, ktorým bola medaila udelená pri príležitosti životných jubileí sú:

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP
člen Prezídia SLS a prezident SOMOK
udelené v roku 2013

prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP
člen Prezídia SLS a prezident Slovenskej reumatologickej spoločnosti
udelené v roku 2013

prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. 
predseda Českej lékařskej společnosti Jana Evangeliste Purkyně
udelené v roku 2014

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c.
podpredseda ČLS JEP a predseda Spoločnosti pre metabolické ochorenia skelete ČLS JEP
udelené v roku 2014

prof. Didier Hans, PhD. MBA
Head of Research and Development Bone and Joint Department, Center of Bone Disease Lausanne University, Switzerland
udelené v roku 2016

prof. Neil C. Binkley, MD
Osteoporosis Clinical Center, University of Wisconsin, Madison, USA
udelené v roku 2016

prof. Heinrich Resch, MD
Head of Medical Department II, Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern at St. Vincent Hospital Academic Teaching Hospital of the University of Vienna, Vienna, Austria
udelené v roku 2016

Prof. Vladyslav V. Povoroznyuk, MD, PhD, DMSci
Head of Department of Clinical Physiology and Pathology of the Locomotor Apparatus Institute of Gerontology, Kyiv, Ukraine
udelené v roku 2016

Prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc.
člen Predsedníctva ČLS JEP, III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LFUK a VFN
udelené v roku 2017

Pin It on Pinterest