Zápisnice

Spoločnosť pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí

Zápisnica z výboru SOMOK, 22.9.2022

ZÁPISNICA z 1. zasadnutia výboru SOMOK vo volebnom období 2022-2026 22.9.2022 na Štrbskom Plese Prítomní (abecedne, bez titulov): Borovský, Dubecká, Egyenes-Pörsök, Halmová, Jackuliak, Killinger, Kľoc, Kmečová, Kokavec, Kužma, Letkovská, Masaryk, Payer, Rybár, Špániková, Šteňová, Telepková, Vaňuga, Program:
 1. Otvorenie
 2. Výsledky volieb do výboru SOMOK a dozornej rady SOMOK na obdobie 2022 – 2026
 3. Voľby predsedníctva SOMOK na funkčné obdobie 2022 – 2026
 4. Informácie o 25. Kongrese slovenských a českých osteológov
 5. Hospodárenie výboru za posledné obdobie
 6. Rôzne
Bod 1: Payer otvoril zasadnutie výboru a privítal členov výboru. Bod 2: Masaryk oboznámil členov výboru s výsledkom jednokolových korešpondenčných volieb do výboru SOMOK a dozornej rady SOMOK na obdobie 27.6.2022 – 26.6.2026. Volebná komisia zasadala na SLS dňa 30.6.2022 v zložení MUDr. Dušan Pávai, MPH, predseda, MUDr. Patrícia Páleníková, PhD., člen, MUDr. Lenka Gajdárová, PhD., člen a pozorovatelia za SLS Mgr. & Mgr. Gabriela Kupčíková, JUDr. Mária Mistríková. Odoslaných bolo 271 hlasovacích lístkov, doručených bolo 82 hlasovacích lístkov, z toho celkovo platných hlasovacích lístkov do výboru 81 a do dozornej rady 78. Do výboru SOMOK boli zvolení:
 1. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM 75 hlasov
 2. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH, FEFIM 74 hlasov
 3. MUDr. Zdenko Killinger, PhD. 74 hlasov
 4. Peter Vaňuga, PhD., MPH 71 hlasov
 5. MUDr. Martin Kužma, PhD. 69 hlasov
 6. MUDr. Emőke Šteňová, PhD. 64 hlasov
 7. Soňa Dubecká, PhD. 59 hlasov
 8. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH 55 hlasov
 9. Pavol Masaryk, CSc. 54 hlasov
 10. Ján Kľoc, PhD. 53 hlasov
 11. Zlata Kmečová, PhD. 52 hlasov
 12. Beata Špániková, PhD. 52 hlasov
 13. MUDr. Milan Borovský, CSc. 51 hlasov
 14. Alexandra Letkovská, PhD. 49 hlasov
 15. Henrik Egyenes Pörsök 46 hlasov
Do dozornej rady SOMOK boli zvolení:
 1. Henrieta Halmová 65 hlasov
 2. MUDr. Ivan Rybár, CSc. 61 hlasov
 3. Danica Telepková 59 hlasov
  Bod 3: Výbor SOMOK na obdobie 2022 – 2026 pristúpil k voľbe predsedníctva. Za predsedu výboru bol navrhnutý prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM. Hlasovanie:     ZA: 17             PROTI: 0                     ZDRŽAL SA: 1 Uznesenie 1/1: Výbor SOMOK zvolil za predsedu výboru a prezidenta SOMOK prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM Payer navrhol za vedeckého sekretára MUDr. Pavla Masaryka, CSc., ktorý ale nesúhlasil s pokračovaním vykonávania danej funkcie a navrhol doc. MUDr. Petra Jackuliak, PhD., MPH, FEFIM. Hlasovanie:     ZA: 17             PROTI: 0                     ZDRŽAL SA: 1 Uznesenie 1/2: Výbor SOMOK zvolil za vedeckého sekretára SOMOK doc. MUDr. Petra Jackuliak, PhD., MPH, FEFIM. Payer navrhol na pokračovanie vo funkcii viceprezidentov doc. MUDr. Zdenka Killingera, PhD., MUDr. Soňu Dubeckú, PhD., MUDr. Petra Vaňugu, PhD., MPH. Hlasovanie:     ZA: 15             PROTI: 0                     ZDRŽAL SA: 3 Uznesenie 1/3: Výbor SOMOK si zvolil za viceprezidentov SOMOK doc. MUDr. Zdenka Killingera, PhD., MUDr. Soňu Dubeckú, PhD., MUDr. Petra Vaňugu, PhD., MPH.   Uznesenia 1/4: Členovia Dozornej rady (revíznej komisie) SOMOK si za predsedu zvolili prof. MUDr. Ivana Rybára, CSc. Bod 4: Payer a Jackuliak informovali o 25. Kongrese slovenských a českých osteológov. Konštatovali, že je prihlásených dostatočný počet prednášok, posterov aj tradičných sympózií. Taktiež paralelne bude prebiehať tradičná sekcia sestier, DXA operátorov. Kongresu sa zúčastnia aj zahraniční hostia prof. Hans, prof. Winzenrieth, prof. Dimai (na poslednú chvíľu online), prof. Resch, prof. Gasser, Dr.Malle. Blahošovu prednášku prednesie MUDr. Pavol Masaryk, CSc. Abstrakty prednášok sú publikované v časopis CLINICAL OSTEOLOGY. V úvode kongresu budú odovzdané ocenenia, ktoré boli schválené výborom SOMOK. Ocenení budú aj zahraniční účastníci prof. Resch a prof. Hans. Prihlásených je približne 320 účastníkov. Na kongrese budú odovzdané 2 ocenenia za najlepšiu publikáciu v oblasti osteológie za rok 2021:
 1. Mydlárová Blaščáková et al.  Preliminary results of ethnic divergence of G1181C (rs2073618) and C290T (rs9525641) OPG gene polymorphisms in groups of postmenopausal Slovak women. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2021 Mar;25(5):2182-2192. doi: 10.26355/eurrev_202103_25209. PMID: 33755955. (IF 3,5)
 2. Kužma M, et al. Vertebral Fractures Occur Despite Control of Acromegaly and Are Predicted by Cortical Volumetric Bone Mineral Density. J Clin Endocrinol Metab. 2021 Nov 19;106(12):e5088-e5096. doi: 10.1210/clinem/dgab259. PMID: 34270719. (IF 5,95)
Bod 5: Vaňuga predniesol správu o hospodárení SOMOK za uplynulé obdobie. Stav hospodárenia je vyrovnaný a prebieha v súlade so smernicami SLS. Bod 6: Štandardný diagnostický a terapeutický postup MZSR „Osteoporóza“ bol vydaný 1. júla 2022 a bude prezentovaný na kongrese. Štandard je publikovaný aj v časopise CLINICAL OSTEOLOGY. Payer a Dubecká informovali, že Osteofórum bude v Košiciach v apríli 2023. Realizované bude formou diskusie v odborných blokoch. Payer a Kužma informovali o situácii s časopisom CLINICAL OSTEOLOGY. Celkovo bolo  v časopise uverejnených viac článkov zo strany SOMOK než SMOS pričom viac ako 50% slovenských článkov pochádza z V. Internej kliniky LFUK a UNB v Ružinove. Vzhľadom na  túto situáciu bude na redakčnej rade potrebné prehodnotiť možnosti ďalšieho fungovania    časopisu. Payer vyzdvihol prácu doc. Kužmu za výborné vedenie webovej stránky SOMOK-u. Výbor SOMOK schválil odmeny podľa štatútu SLS organizačnému výboru 25. Kongresu slovenských a českých osteológov. O mieste a čase zasadnutia nasledujúceho výboru budú členovia včas informovaní. V Bratislave 26.9.2022 Zapísala: MUDr. Zlata Kmečová, PhD. Overili:  Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM Doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.

Zápisnice


ZÁPISNICE zo zasadania výboru SOMOK

Zápisnica zo zasadnutia výboru SOMOK dňa 17.09.2020

Zápisnica zo zasadnutia výboru SOMOK dňa 17.01.2020

Zápisnica zo zasadnutia výboru SOMOK dňa 25.04.2019

Zápisnica zo zasadnutia výboru SOMOK dňa 01.02.2019

Zápisnica zo zasadnutia výboru SOMOK dňa 13.09.2018

Zápisnica zo zasadnutia výboru SOMOK dňa 12.01.2018

Zápisnica zo zasadnutia výboru SOMOK dňa 21.09.2017

Zápisnica zo zasadnutia výboru SOMOK dňa 20.04.2017

Zápisnica zo zasadnutia výboru SOMOK dňa 13.01.2017

Zápisnica zo zasadnutia výboru SOMOK dňa 08.09.2016

Zápisnica zo zasadnutia výboru SOMOK dňa 15.01.2016

Zápisnica zo zasadnutia výboru SOMOK dňa 10.09.2015

Zápisnica zo zasadnutia výboru SOMOK dňa 16.04.2015

Zápisnica zo zasadnutia výboru SOMOK dňa 16.01.2015

Zápisnica zo zasadnutia výboru SOMOK dňa 25.09.2014

Zápisnica zo zasadnutia výboru SOMOK dňa 12.09.2013

Zápisnica zo zasadnutia výboru SOMOK dňa 04.04.2013 

Zápisnica zo zasadnutia výboru SOMOK dňa 18.01.2013 

Zápisnica zo zasadnutia výboru SOMOK dňa 05.02.2010 

Zápisnica zo zasadnutia výboru SOMOK dňa 09.10.2008 

Zápisnica zo zasadnutia výboru SOMOK dňa 18.01.2008 

Zápisnica zo zasadnutia výboru SOMOK dňa 28.10.2007 

Zápisnica zo zasadnutia výboru SOMOK dňa 20.04.2007 

Zápisnica zo zasadnutia výboru SOMOK dňa 04.09.2005


ZÁPISNICE z plenárnej schôdze

Zápisnica z plenárnej schôdze SOMOK konanej dňa 13.09.2018

Zápisnica z plenárnej schôdze SOMOK konanej dňa 08.09.2016

Zápisnica z plenárnej schôdze SOMOK konanej dňa 25.09.2014

Pin It on Pinterest