PROGRAM – 25. KONGRES SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH OSTEOLÓGOV s medzinárodnou účasťou

21. septembra 2022

Milí priatelia,

dovoľte mi, aby som Vás privítal na 25. Kongrese slovenských a českých osteológov. Ako miesto konania kongresu sme zvolili Štrbské Pleso. Verím, že všetci oceníme nádheru jesenných Vysokých Tatier a nájdeme si čas na pripomenutie si známych a poznávanie neznámych krás tejto lokality.

Hlavným dôvodom nášho stretnutia je však samozrejme kongres, ktorý je ako každo- ročne zostavený z najlepších prednášok z oboch našich republík.

Po slávnostnom otvorení kongresu nasleduje dnes už tradičná Blahošova prednáška. Toho roku ju prednesie dlhoročný vedecký sekretár našej spoločnosti a jeden zo zakladateľov SOMOK-u Paľko Masaryk. Odborný program je rozdelený do viacerých sekcií reflektujúcich šírku problematiky metabolických ochorení skeletu. Hneď vo štvrtok budú dominovať dva bloky venované chirurgickej liečbe osteoporózy a FLS. Na príprave blokov sme veľmi úzko spolupracovali s výborom Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti, ktorej chcem i touto cestou poďakovať. Ďalší odborný program je venovaný iným aktuálnym témam. Piatkový úvodný blok nás uvedie do problematiky hormonálnych účinkov kostného tkaniva a sarkopénie. Ako je dobrým zvykom venujeme sa aj detským pacientom s metabolickými kostnými poruchami. Tu sa nám podarilo zabezpečiť najlepších odborníkov z našich krajín. Verím, že veľkú pozornosť vyvolá i blok venovaný hodnoteniu kvality kosti. V tomto bloku okrem Martina Kužmu a Petra Kasalického budú svoje skúsenosti prezentovať dlhoroční spolupracovníci nášho pracoviska Didier Hans z Lausanne a Renaud Winzenrieth z Barcelony. Medzi ďalšie tradičné bloky patria liečba osteoporózy a varia. V krátkom samostatnom priestore si dovolíme odprezentovať aktuálne prijatý Štandardný diagnostický a terapeutický postup „Osteoporóza“ z MZ SR. Ide o najaktuálnejšie diagnostické a terapeutické odporúčania platné v Slovenskej republike.

Je pre nás mimoriadnou cťou, že budeme mať tú česť vypočuť si 4 prednášky našich rakúskych kolegov a priateľov. Medzi prednášajúcimi sú aj prezident rakúskej osteologickej spoločnosti (Austrian Bone and Mineral Society) prof. Hans Peter Dimai i náš dlhoročný priateľ a spolupracovník prof. Heinrich Resch. Nepochybne bude pre nás zážitkom vypočuť si ich prezentácie.

Samozrejme súčasťou kongresu je posterová sekcia, ako aj viaceré odborné sympóziá podporené edu- kačnými grantmi farmaceutických spoločností. Ich program je v súlade so zameraním kongresu a pod garanciou odbornej spoločnosti.

Rovnako ako býva zvykom súčasťou programu je aj Sekcia sestier a denzitometrických operátorov a laborantov.

Abstrakty všetkých prác sú publikované v našom spoločnom časopise Clinical Osteology. Vďaka vyda- vateľom, manželom Borisovi a Eliške Skalkovcom, je časopis uvádzaný v databáze SCOPUS, čo umožňuje jeho šírenie v medzinárodnom meradle. I touto cestou si Vás dovoľujem pozvať na publikovanie v ňom.

Ctené dámy, vážení páni, milí priatelia, dovoľte, aby som nám všetkým zaželal prežitie príjemných, zmyslu- plných a novými vedeckými poznatkami nabitých kongresových dní.

Váš
Juraj Payer prezident kongresu

PROGRAM - 25. KONGRES SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH OSTEOLÓGOV s medzinárodnou účasťou

 

 

Pin It on Pinterest