ZÁPISNICA z 2. zasadnutia výboru SOMOK vo volebnom období 2022-2026 20.1.2023 Belá

30. januára 2023

ZÁPISNICA
z 2. zasadnutia výboru SOMOK vo volebnom období 2022-2026
20.1.2023 Belá

Prítomní (abecedne, bez titulov): Borovský, Dubecká, Egyenes-Pörsök, Halmová, Jackuliak, Killinger, Kľoc, Kmečová, Kokavec, Kužma, Letkovská, Masaryk, Payer, Rybár, Špániková, Šteňová, Telepková, Vaňuga

Program:

 1. Otvorenie a privítanie členov výboru
 2. Vyhodnotenie 25. Kongresu českých a slovenských osteológov 2022
 3. Informácia o príprave podujatia XVI. Osteofórum, 21. apríl 2023 Košice
 4. Informácia o implementácii prijatého ŠDTP osteoporóza do klinickej praxi
 5. Hospodárenie výboru za posledné obdobie
 6. Rôzne

Bod 1:

Payer otvoril zasadnutie výboru a privítal členov výboru.

Bod 2:

Payer a Jackuliak konštatovali, že 25. Kongres slovenských a českých osteológov, ktorý 22. – 24. 9. 2022 na Štrbskom Plese bol úspešný po odbornej stránke, mal dostatočným počet účastníkov, a výborne zostavený odborný program, nielen z našich, ale aj zahraničných prednášateľov.

Bod 3:

Dubecká informovala o príprave podujatia 16. Osteofórum 2023. Tradične sa bude konať v Košiciach. Vzhľadom na aktuálnu situáciu by odborný program bol jeden deň t.j. 21.4.2023 od 10:00 do 18:30. Nosnou témou budú nové štandardné a terapeutické postupy pre manažment osteoporózy v klinickej praxi. Výbor súhlasil s nasledovnými odbornými blokmi:

 • Úvod do problematiky štandardných diagnostických a terapeutických postupov (Payer)
 • Rizikové faktory osteoporózy, FRAX, laboratórne vyšetrenia (Dubecká, Vaňuga, Masaryk)
 • Denzitometria (Killinger,Kužma)
 • Zobrazovacie metódy v diagnostike osteoporózy – RTG, CT, MRI, TBS (Kužma, Killinger, Špakovská)
 • Princípy liečby osteoporózy + FLS (Payer, Jackuliak, Vaňuga)
 • Okrúhly diskusný stôl (Payer, Killinger, Dubecká, Kužma, Jackuliak, Vaňuga)

Plánované sú dve satelitné sympóziá – f. AMGEN (generálny sponzor) a f. Theramex. Zároveň sú plánované 2 podporené prednášky.

Prvá informácia bude zaslaná online cez SOMOK webstránku (ako newsletter). Taktiež oslovíme ďalšie odborné spoločnosti (SES, SOTS, SRS, SGPS) aby zaslali uvedenú informáciu svojim členom. Registrácia účastníkov bude tiež prebiehať online cez webový portal www.osteoforum.sk. Výbor SOMOK sa zhodol na kongresovom poplatku vo výške 65,- Eur. Vstupenka na spoločenský večer bude v cene 35,- Eur, a lístok na obed v cene 15,- Eur. Uvedené ceny reflektujú medziročnú infláciu vo výške 15%. Ubytovanie a organizačnú podporu zabezpečí firma PROGRESS – CA s.r.o.

Na podujatí bude vyhlásený víťaz za najlepšiu publikáciu v osteológii za rok 2022. Prihlášky do súťaže je potrebné poslať formou e-mailu na adresu somok@somok.sk do 30.3.2023. Uprednostené budú originálne práce publikované v impaktovom časopise. Autor – žiadaiteľ musí byť členom SOMOK.

Na podujatí budú ocenení nasledovní členovia SOMOK pri príležitosti ich životného jubilea v roku 2023.

Jubileum Meno Titul
80 Fabiánová Magdaléna MUDr.
75 Tomáš Viktor MUDr.
75 Ochodnický Milan Doc., MUDr., CSc.
70 Slovík Peter MUDr.
70 Ďurišová Elena MUDr.
70 Pávai Dušan MUDr.
70 Jakimová Monika MUDr.
70 Ondrejková Judita MUDr.
65 Čápová Ľubica MUDr.
65 Benejová Zuzana MUDr.
60 Richterová Elena MUDr.
55 Egyenes Pörsök Henrik MUDr.
55 Husárová Viola MUDr.

Bod 4:

Payer informoval členov výboru, že nové Štandardné a terapeutické postupy v manažmente osteoporózy boli zaslané poisťovniam a boli stretnutia na úpravu bodovania, ako aj úpravu preskripčných a indikačných obmedzení.-

V spolupráci so SLK a VšZP sa pripravuje nové bodovanie denzitometrických výkonov o ktorom informovali Killinger a Jackuliak.

Bod 5:

Vaňuga predniesol správu o hospodárení SOMOK za uplynulé obdobie. Stav hospodárenia je vyrovnaný a prebieha v súlade so smernicami SLS. Hospodársky výsledok je pozitívny.

Bod 6:

Nasledujúci 26. Kongres českých a slovenských osteológov bude v Olomouci v termíne 21. – 23.9.2023.

Ďalšie plánované osteologické podujatia narok 2023 sú:

 • Škola pádov 19. – 20.5.2023 v Jasnej,
 • Amgen Bone Academy 9. – 10.6.2023 v Jasnej
 • Blok SOMOK na XIV. Kongrese internej medicíny 8. – 10.6.2023, Horný Smokovec
 • WOC IOF ESCEO Barcelona 4. – 7.5.2023
 • Ortopedický kongres 4. – 6.10.2023

Payer je pozvaný na aktívnu účasť na rakúskom kongrese (OSTEOPOROSE FORUM 2023 ST. WOLFGANG 13.4.2023)

Kužma sa stal členom ECTS.

Kužma pripomenul, že mladí osteológovia majú možnosť získať grant v prípade aktívnej účasti na zahraničnom  kongrese do 1 000,- Eur.

Kužma a Payer opätovne pripomenuli, že do časopisu CLINICAL OSTEOLOGY, ktorý je zaradený do databázy SCOPUS, je potrebné zasielať publikácie, aby sa udržal. Stále platí že v časopise bolo uverejnených viac článkov zo strany SOMOK než SMOS pričom viac ako 50% slovenských článkov pochádza z V. Internej kliniky LFUK a UNB v Ružinove. Vzhľadom na  problém s novými manuskriptami bude na redakčnej rade potrebné prehodnotiť možnosti ďalšieho fungovania časopisu. Payer vyzdvihol pravidelné príspevky doc. E. Šteňovej do časopisu.

O mieste a čase zasadnutia nasledujúceho výboru budú členovia včas informovaní.

V Bratislave 21.1.2023

Zapísala: MUDr. Zlata Kmečová, PhD.

Overili:  Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM

Doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.

 

Pin It on Pinterest