ZÁPISNICA zo zasadnutia výboru SOMOK 12.4.2021

23. apríla 2021

ZÁPISNICA zo zasadnutia výboru SOMOK
online stretnutie cez MS-Teams dňa 12.4.2021

Prítomní (abecedne, bez titulov): Borovský, Halmová, Jackuliak, Killinger, Kľoc, Kokavec, Kužma, Letkovská, Masaryk, Payer, Rybár, Spustová, Špániková, Šteňová, Telepková, T omková, Vaňuga,

Payer privítal členov na zasadnutí výboru v netradičnej online podobe pre pretrvávajúcu nepriaznivú epidemiologickú situáciu.

Tomková informovala o príprave podujatia 15. Osteofórum 2021. Vzhľadom k epidemiologickej situácii sa podujatie z plánovanej klasickej prezenčnej formy zmenilo a bude sa konať vo forme virtuálnej. V tejto súvislosti sa prednášky budú nahrávať  vo Vedeckom parku UK v Bratislave, druhou možnosťou je nahrať prednášky online. Program je zostavený najmä formou kazuistík, tiež sú potvrdené aj sympóziá. Prednášky budú umiestnené na stránke SOMOK po dobu 60 dní  so zabezpečením dostupnosti len pre zdravotníckych pracovníkov

Payer informoval členov výboru o 21. Kongrese českých a slovenských osteológov, ktorý by  sa mal konať 9. – 11.9.2021 v Hradci Králové, zatiaľ sa predpokladá prezenčná forma, ale nevylučujú ani hybridnú formu. Zahraniční účastníci by mali byť prof. Cavalier, prof. McCloskey. Českí kolegovia zaslali aj formou brainsformingu prediskutované a nezáväzne uvažované témy prednášok, či blokov (uvedené sú bez poradia, či predmetu): Vitamín D; Incidencia, prevalencia, FLS; Sekundárna osteoporóza; Bolesť a prístup k bolesti u pacientov s osteoporózou; Vplyv pandémie na diagnostiku a liečbu metabolických chorôb kostí, telemedicína; Spoločná problematika nefrologických a osteologických pacientov; Detské metabolické kostné choroby; Koncepcia odboru, doporučené postupy a ich upgrade; Liečba metabolických chorôb kostí, vstup ďalších generických prípravkov, compliance; Nežiaduce vedľajšie účinky liečby, ONJ, atypické fraktúry; História a vývoj odboru klinickej osteológie v ČR a SR; Sudekova dystrofia, heterotopické osifikácie; Diferenciálne diagnostické postupy u metabolických osteopatií; Frailty syndróm, sarkopénia; Vertebroplastiky; VFA a rtg chrbtice.

Payer informoval o spolupráci s MZ SR. Znova sa otvorila otázka vytvárania štandardných diagnostických a terapeutických postupov. Mali by mať jednoduchšiu formu ako doposiaľ. Novým odborným garantom projektu je prof. Payer. Problém, ktorý pretrváva je že platby za doposiaľ vykonané štandardné postupy neboli ešte realizované a preto je ťažko očakávať od ľudí robiť túto prácu bez splnenia platobných podmienok.

JackuliakKužma  informovali, že komunikácia so zahraničím je, ale menšia z dôvodov epidemiologickej situácie. Kužma informoval, že zomrel prof. Harry Genant, veľká osobnosť svetovej osteológie, ktorý spolupracoval aj s našou spoločnosťou. Tiež uviedol, že časopis CLINICAL OSTEOLOGY má v súčasnosti dostatok publikácií, ale je potrebné posielať naďalej články.

Kmečová informovala o jubilantoch  v roku 2021. Výbor odsúhlasil nasledovné ocenenia: dr. Masaryk – Medaila SOMOK; dr. Vaňuga – Zlatá medaila SLS (spolu s SES); dr. Telepková – Zlatá medaila; Pozdravné listy: dr. Rutkayová, doc. Lukáč, dr. Bakalár, dr. Hauptvoglová, dr. Prokešová, dr. Wolfová, dr. Marcinko.

Vaňuga predniesol správu o hospodárení za uplynulé obdobie. Stav hospodárenia je vyrovnaný a prebieha v súlade so smernicami SLS.

Výbor SOMOK znova vyhlasuje súťaž o najlepšiu publikáciu za rok 2020. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do súťaže do 1.6.2021 na emailovú adresu peter.vanuga@nedu.sk. Informácia bude uvedená aj na webovej stránke SOMOK. Výherca dostane odmenu 500,- EUR. Zodpovedný: Vaňuga.

Výbor odsúhlasil odmenami pre organizátorov podujatia 15.Osteofórum 2021.

V prípade, že bude  priaznivá epidemiologická situácia  nasledujúci výbor by sa konal prezenčne v júni 2021. Ak to nebude možné, tak potom nasledujúci výbor bude pred kongresom v Hradci Králové. Presné informácie budú členom výboru včas oznámené.

Zapísala: MUDr. Z. Kmečová, PhD.

Overili: Prof. MUDr. J. Payer, PhD., MPH, FRCP

Doc. MUDr. Z. Killinger, PhD.

 

Pin It on Pinterest