Zápisnica zo zasadnutia výboru SOMOK dňa 28. januára 2022 v Pezinku

21. februára 2022

Zápisnica zo zasadnutia výboru SOMOK
dňa 28. januára 2022 v Pezinku

Prítomní (abecedne, bez titulov): Borovský, Dubecká, Jackuliak, Killinger, Kľoc, Kokavec, Kužma, Letkovská, Masaryk, Payer, Spustová, Špániková, Šteňová, Telepková, Vaňuga
Ospravedlnení (abecedne, bez titulov): Halmová, Rybár

l/ Payer otvoril zasadnutie výboru a privítal členov  výboru.

2/ Payer konštatoval, že 24. Kongres českých a slovenských osteológov, ktorý sa konal 9. – 11. 9. 2021v Hradci Králové bol aj napriek okolnostiam (pandémia Covid-19) úspešný. Počet účastníkov zo Slovenska bol menší ako zvyčajne, aktívnu účasť mali traja členovia SOMOK.

3/ Payer a Jackuliak informovali členov výboru príprave 25. Kongresu slovenských a českých osteológov, ktorý sa bude konať na Štrbskom Plese v Hoteli Patria v dňoch 22. – 24.9.2022.

Výbor súhlasil s návrhom tém:

  • Diagnostika úskalia a liečba osteoporózy –
  • Sekundárna osteoporóza
  • Metabolické ochorenia kostí v detskom veku
  • Ortopedický blok
  • Vitamín D – skeletálne a pleiotropné efekty
  • Sarkopénia, frailty
  • Varia
  • Sekcia sestier, DXA operátorov a laborantov
  • Zahraničný blok – oslovení budú renomovaní zahraniční hostia.

Payer navrhol MUDr. Pavla Masaryka, CSc. na laureáta Blahošovej prednášky. Výbor jednohlasne súhlasil.

Predbežný program je plánovaný nasledovne:

Výbor schválil aj kongresové poplatky

Za spoločné posedenie plánované na 23. 9. 2022 bude vyberaný poplatok 50,- EUR. Obedy si budú účastníci platiť sami, v cene 10,- EUR. Poplatky pre sponzorov budú určené podľa smerníc SLS.

Termín na prihlásenie sa na aktívnu účasť je 15. 5. 2022. Prvá informácia vyjde do 28.2.2022 on-line, a bude aj v papierovej forme.

4/ Vaňuga predniesol správu o hospodárení za uplynulé obdobie. Stav hospodárenia je vyrovnaný a v súlade so smernicami SLS.

5/ Výbor SOMOK vyhlásil jednokolové korešpondenčné voľby do výboru SOMOK a do dozornej rady SOMOK na nasledujúce štvorročné funkčné obdobie (roky 2022 – 2026). Za tým účelom zvolil za členov volebnej komisie – predseda: MUDr. Dušan Pávai, MPH; členovia: MUDr. Patrícia Páleniková, PhD., MUDr. Lenka Gajdárová, PhD. Ako pozorovateľ pri voľbách bude delegovaný jeden zamestnanec Sekretariátu SLS. Volebná komisia bude pri voľbách postupovať v súlade s Volebným poriadkom SLS. Zodpovedá za demokratický, transparentný priebeh volieb a dbá, aby nedošlo k manipulácii s ich výsledkami. Zabezpečí, aby hlasovacie lístky boli zaslané všetkým členom preukázaným spôsobom. Novozvolený výbor SOMOK bude mať 15 členov a novozvolená dozorná rada SOMOK bude mať 3 členov. Hlasovacie lístky rozpošle SLS do konca mája 2022. Vyplnený hlasovací lístok sa musí zaslať najneskôr do 20.06.2022 na Sekretariát SLS, Cukrová 3, 811 08 Bratislava. Predseda volebnej komisie zvolá najneskôr do 14 dní po ukončení volieb volebnú komisiu za účelom sčítania hlasov.

6/ Rôzne:

Návrh Štandardných diagnostických a terapeutických postupov pre MZ SR by mal byť vypracovaný do konca marca 2022, zodpovedný je doc. Killinger

Kužma informoval, že od roku 2018 v časopise CLINICAL OSTEOLOGY bolo uverejnených 65 článkov, z toho česká strana 30 článkov a slovenská strana 32 článkov, zároveň boli 3 zahraničné články. Slovenské články pochádzajú až v 50% z V. Internej kliniky LF UK. Je potrebné zabezpečiť ďalšie publikácie  aby  bolo  možné udržať vydávanie časopisu, nakoľko časopis je zaradený do databázy SCOPUS. Predbežne prisľúbili zaslanie článkov Borovský, Šteňová, Špániková, Spustová, Kľoc, Vaňuga.

Dňa 16.2.2022 bude redakčná rada časopisu CLINICAL OSTEOLOGY v Brne. Výbor SOMOK poveruje zástupcov výboru Payera, KIllingera, Jackuliaka a Kužmu na rozhodovanie o ďalšom smerovaní časopisu.

Payer vyzdvihol prácu M. Kužmu za výborné vedenie webovej stránky SOMOK-u.

Kmečová informovala o jubilantoch v r. 2022. Výbor SOMOK odsúhlasil nasledovné ocenenia:

Jubileum Meno Ocenenie
75 Spustová Viera Medaila  založenia Společnosti lékařsko-slowanskej v Pešti
70 Borovský Miroslav Medaila  založenia Společnosti lékařsko-slowanskej v Pešti
70 Ujvári Ivan Pozdravný list
65 Jacko Ľubomír Bronzová medaila SLS
60 Štefíková Kornélia Bronzová medaila SLS
60 Malacká Darina Bronzová medaila SLS
50 Kollár Marcela Bronzová medaila SLS

Ocenenia budú odovzdané počas konania 25. Kongresu slovenských a českých osteológov v septembri 2022.

Ďalší výbor bude pred zahájením 25. Kongresu slovenských a českých osteológov, event. podľa potreby. Presné informácie budú členom výboru včas oznámené.

Zapísala: MUDr. Z. Kmečová, PhD.

Overovatelia: prof. MUDr. J. Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM

doc. MUDr. Z. Killinger, PhD.

 

Najbližšie podujatia

Nebola nájdená žiadna udalosť!

Pin It on Pinterest