ZÁPISNICA zo zasadnutia výboru SOMOK dňa 8.10.2021

22. októbra 2021

Prítomní (abecedne, bez titulov): Borovský, Halmová, Jackuliak, Kľoc, Kokavec, Kužma, Letkovská, Masaryk, Payer, Rybár, Spustová, Telepková, Tomková, Vaňuga,

Ospravedlnení (abecedne, bez titulov):Killinger, Špániková, Šteňová

Payer privítal členov výboru. Vyhodnotil 24. Kongres českých a slovenských osteológov, ktorý sa konal v Hradci Králové. Účasť zo Slovenska aj vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu bola nižšia. Oznámil členom výboru, že  25. Kongres slovenských a českých osteológov 2022 je plánovaný na 22. – 24.9.2022 na Štrbskom Plese v Hoteli Patria.

Vaňuga informoval členov výboru o hospodárení za uplynulé obdobie. Stav hospodárenia je vyrovnaný a prebieha v súlade so smernicami SLS. Rybár za revíznu komisiu referoval, že nezistili žiadne porušenia v hospodárení. Hospodárenie prebieha v súlade s pravidlami SLS.

Masaryk informoval, že treba začať prípravu volieb do výboru SOMOK, ktoré budú nasledujúci rok. Výbor odsúhlasil, že v januári 2022 sa bude spracovávať kandidátka do výboru. Forma volieb bude ako pri predchádzajúcich voľbách t.j. korešpondenčná. Voľby prebehnú v máji 2022, vyhodnotia sa v júni 2022.

Kužma znova upozornil, že je potrebné posielať články do časopisu CLINICAL OSTEOLOGY. Sú akceptované vlastné práce, prehľady, kazuistiky, doktorandské práce. Payer uviedol, že  až 70 – 80% publikácií je z V. Internej kliniky LFUK a UNB a vyzval všetkých členov výboru aby forsírovali posielanie článkov aj z iných pracovísk. Zdôraznilo sa, že ide o časopis indexovaný v databáze SCOPUS, čo vytvára možnosti pre publikácie aj pre potreby doktorandov a pod. Halmová navrhla možnosť publikácií aj z vybraných diplomových prác študentov ,ktoré sú zamerané na osteológiu, event. z atestačných prác. Do časopisu budú znova vkladané zápisnice z výboru SOMOK. Masaryk navrhol publikovať v časopise článok história SOMOK-u, ktorá bola pripravená pri 70. výročí SLS, s čím výbor súhlasil.

Výbor SOMOK znova vyhlasuje súťaž o najlepšiu publikáciu za rok 2021 (za rok 2020 nebola udelená, pretože v dôsledku pandémie sa nik neprihlásil). Autori sa môžu prihlásiť do súťaže  na emailovú adresu peter.vanuga@nedu.sk. Informácia bude uvedená aj na stránke SOMOK.

Payer uviedol, že klesá počet ľudí v SLS. Jackuliak navrhol, že už aj študenti 6.ročníka lekárskych fakúlt by mohli mať pri promóciách informácie o možnostiach a výhodách členstva v SLS.

Payer informoval o medzinárodných aktivitách, aktívne s prednáškou zúčastnil sa odborného podujatí 8th  Central European Congress on Osteoporosis and Osteoarthritis, Poland  a International Scientific Symposium „Musculoskeletal Diseases and Age“ commemorating V.V. Povoroznyuk.

Payer informoval, že indikácia na liečbu osteoporózy teriparatidom už nepodlieha schváleniu revíznym lekárom. V súvislosti s jeho indikáciou sa navrhlo pozmeniť indikačné kritériá a zahrnúť aj pacientov, ktorí majú potrebné znížené T-skóre aj v LS oblasti, nielen v oblasti krčok a bedro.

Štandardné  diagnostické a terapeutické postupy na liečbu postmenopauzálnej osteoporózy sa finalizujú. Zodpovedný je doc. Killinger.

Diskusia k certifikovanej pracovnej činnosti „klinická osteológia“. Čaká sa akreditácia vzdelávacej inštitúcie (doc. Killinger na LF UK v Bratislave). Rybár pripomenul, že od roku 1999 je osteológia aj v rámci špecializačnej prípravy v odbore ortopédia, reumatológia, endokrinológia.

Kužma informoval o webovej stránke SOMOK. Doporučené bolo jej sprehľadnenie, resp. zjednodušenie vyhľadávania informácií na tejto stránke, zadávanie nových informácií.

Kokavec informoval členov výboru, že v termíne 28. – 29. 10. 2021 sa budú konať XL. Červeňanského dni.

Terrmín a miesto nasledujúceho výboru SOMOK bude členom výboru včas oznámené.

 

Zapísala: MUDr. Z. Kmečová, PhD.

Overili: Prof. MUDr. J. Payer, PhD., MPH, FRCP

Doc. MUDr. Z. Killinger, PhD.

Pin It on Pinterest