Zápisnica z výboru SOMOK, 22.9.2022

Zápisnica z výboru SOMOK, 22.9.2022

ZÁPISNICA
z 1. zasadnutia výboru SOMOK vo volebnom období 2022-2026
22.9.2022 na Štrbskom Plese

Prítomní (abecedne, bez titulov): Borovský, Dubecká, Egyenes-Pörsök, Halmová, Jackuliak, Killinger, Kľoc, Kmečová, Kokavec, Kužma, Letkovská, Masaryk, Payer, Rybár, Špániková, Šteňová, Telepková, Vaňuga,

Program:

 1. Otvorenie
 2. Výsledky volieb do výboru SOMOK a dozornej rady SOMOK na obdobie 2022 – 2026
 3. Voľby predsedníctva SOMOK na funkčné obdobie 2022 – 2026
 4. Informácie o 25. Kongrese slovenských a českých osteológov
 5. Hospodárenie výboru za posledné obdobie
 6. Rôzne

Bod 1:

Payer otvoril zasadnutie výboru a privítal členov výboru.

Bod 2:

Masaryk oboznámil členov výboru s výsledkom jednokolových korešpondenčných volieb do výboru SOMOK a dozornej rady SOMOK na obdobie 27.6.2022 – 26.6.2026. Volebná komisia zasadala na SLS dňa 30.6.2022 v zložení MUDr. Dušan Pávai, MPH, predseda, MUDr. Patrícia Páleníková, PhD., člen, MUDr. Lenka Gajdárová, PhD., člen a pozorovatelia za SLS Mgr. & Mgr. Gabriela Kupčíková, JUDr. Mária Mistríková. Odoslaných bolo 271 hlasovacích lístkov, doručených bolo 82 hlasovacích lístkov, z toho celkovo platných hlasovacích lístkov do výboru 81 a do dozornej rady 78.

Do výboru SOMOK boli zvolení:

 1. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM 75 hlasov
 2. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH, FEFIM 74 hlasov
 3. MUDr. Zdenko Killinger, PhD. 74 hlasov
 4. Peter Vaňuga, PhD., MPH 71 hlasov
 5. MUDr. Martin Kužma, PhD. 69 hlasov
 6. MUDr. Emőke Šteňová, PhD. 64 hlasov
 7. Soňa Dubecká, PhD. 59 hlasov
 8. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH 55 hlasov
 9. Pavol Masaryk, CSc. 54 hlasov
 10. Ján Kľoc, PhD. 53 hlasov
 11. Zlata Kmečová, PhD. 52 hlasov
 12. Beata Špániková, PhD. 52 hlasov
 13. MUDr. Milan Borovský, CSc. 51 hlasov
 14. Alexandra Letkovská, PhD. 49 hlasov
 15. Henrik Egyenes Pörsök 46 hlasov

Do dozornej rady SOMOK boli zvolení:

 1. Henrieta Halmová 65 hlasov
 2. MUDr. Ivan Rybár, CSc. 61 hlasov
 3. Danica Telepková 59 hlasov

 

Bod 3:

Výbor SOMOK na obdobie 2022 – 2026 pristúpil k voľbe predsedníctva. Za predsedu výboru bol navrhnutý prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM.

Hlasovanie:     ZA: 17             PROTI: 0                     ZDRŽAL SA: 1

Uznesenie 1/1: Výbor SOMOK zvolil za predsedu výboru a prezidenta SOMOK prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM

Payer navrhol za vedeckého sekretára MUDr. Pavla Masaryka, CSc., ktorý ale nesúhlasil s pokračovaním vykonávania danej funkcie a navrhol doc. MUDr. Petra Jackuliak, PhD., MPH, FEFIM.

Hlasovanie:     ZA: 17             PROTI: 0                     ZDRŽAL SA: 1

Uznesenie 1/2: Výbor SOMOK zvolil za vedeckého sekretára SOMOK doc. MUDr. Petra Jackuliak, PhD., MPH, FEFIM.

Payer navrhol na pokračovanie vo funkcii viceprezidentov doc. MUDr. Zdenka Killingera, PhD., MUDr. Soňu Dubeckú, PhD., MUDr. Petra Vaňugu, PhD., MPH.

Hlasovanie:     ZA: 15             PROTI: 0                     ZDRŽAL SA: 3

Uznesenie 1/3: Výbor SOMOK si zvolil za viceprezidentov SOMOK doc. MUDr. Zdenka Killingera, PhD., MUDr. Soňu Dubeckú, PhD., MUDr. Petra Vaňugu, PhD., MPH.  

Uznesenia 1/4: Členovia Dozornej rady (revíznej komisie) SOMOK si za predsedu zvolili prof. MUDr. Ivana Rybára, CSc.

Bod 4:

Payer a Jackuliak informovali o 25. Kongrese slovenských a českých osteológov. Konštatovali, že je prihlásených dostatočný počet prednášok, posterov aj tradičných sympózií. Taktiež paralelne bude prebiehať tradičná sekcia sestier, DXA operátorov. Kongresu sa zúčastnia aj zahraniční hostia prof. Hans, prof. Winzenrieth, prof. Dimai (na poslednú chvíľu online), prof. Resch, prof. Gasser, Dr.Malle. Blahošovu prednášku prednesie MUDr. Pavol Masaryk, CSc. Abstrakty prednášok sú publikované v časopis CLINICAL OSTEOLOGY. V úvode kongresu budú odovzdané ocenenia, ktoré boli schválené výborom SOMOK. Ocenení budú aj zahraniční účastníci prof. Resch a prof. Hans. Prihlásených je približne 320 účastníkov. Na kongrese budú odovzdané 2 ocenenia za najlepšiu publikáciu v oblasti osteológie za rok 2021:

 1. Mydlárová Blaščáková et al.  Preliminary results of ethnic divergence of G1181C (rs2073618) and C290T (rs9525641) OPG gene polymorphisms in groups of postmenopausal Slovak women. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2021 Mar;25(5):2182-2192. doi: 10.26355/eurrev_202103_25209. PMID: 33755955. (IF 3,5)
 2. Kužma M, et al. Vertebral Fractures Occur Despite Control of Acromegaly and Are Predicted by Cortical Volumetric Bone Mineral Density. J Clin Endocrinol Metab. 2021 Nov 19;106(12):e5088-e5096. doi: 10.1210/clinem/dgab259. PMID: 34270719. (IF 5,95)

Bod 5:

Vaňuga predniesol správu o hospodárení SOMOK za uplynulé obdobie. Stav hospodárenia je vyrovnaný a prebieha v súlade so smernicami SLS.

Bod 6:

Štandardný diagnostický a terapeutický postup MZSR „Osteoporóza“ bol vydaný 1. júla 2022 a bude prezentovaný na kongrese. Štandard je publikovaný aj v časopise CLINICAL OSTEOLOGY.

Payer a Dubecká informovali, že Osteofórum bude v Košiciach v apríli 2023. Realizované bude formou diskusie v odborných blokoch.

Payer a Kužma informovali o situácii s časopisom CLINICAL OSTEOLOGY. Celkovo bolo  v časopise uverejnených viac článkov zo strany SOMOK než SMOS pričom viac ako 50% slovenských článkov pochádza z V. Internej kliniky LFUK a UNB v Ružinove. Vzhľadom na  túto situáciu bude na redakčnej rade potrebné prehodnotiť možnosti ďalšieho fungovania    časopisu.

Payer vyzdvihol prácu doc. Kužmu za výborné vedenie webovej stránky SOMOK-u.

Výbor SOMOK schválil odmeny podľa štatútu SLS organizačnému výboru 25. Kongresu slovenských a českých osteológov.

O mieste a čase zasadnutia nasledujúceho výboru budú členovia včas informovaní.

V Bratislave 26.9.2022

Zapísala: MUDr. Zlata Kmečová, PhD.

Overili:  Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM

Doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.

PROGRAM – 25. KONGRES SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH OSTEOLÓGOV s medzinárodnou účasťou

PROGRAM – 25. KONGRES SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH OSTEOLÓGOV s medzinárodnou účasťou

Milí priatelia,

dovoľte mi, aby som Vás privítal na 25. Kongrese slovenských a českých osteológov. Ako miesto konania kongresu sme zvolili Štrbské Pleso. Verím, že všetci oceníme nádheru jesenných Vysokých Tatier a nájdeme si čas na pripomenutie si známych a poznávanie neznámych krás tejto lokality.

Hlavným dôvodom nášho stretnutia je však samozrejme kongres, ktorý je ako každo- ročne zostavený z najlepších prednášok z oboch našich republík.

Po slávnostnom otvorení kongresu nasleduje dnes už tradičná Blahošova prednáška. Toho roku ju prednesie dlhoročný vedecký sekretár našej spoločnosti a jeden zo zakladateľov SOMOK-u Paľko Masaryk. Odborný program je rozdelený do viacerých sekcií reflektujúcich šírku problematiky metabolických ochorení skeletu. Hneď vo štvrtok budú dominovať dva bloky venované chirurgickej liečbe osteoporózy a FLS. Na príprave blokov sme veľmi úzko spolupracovali s výborom Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti, ktorej chcem i touto cestou poďakovať. Ďalší odborný program je venovaný iným aktuálnym témam. Piatkový úvodný blok nás uvedie do problematiky hormonálnych účinkov kostného tkaniva a sarkopénie. Ako je dobrým zvykom venujeme sa aj detským pacientom s metabolickými kostnými poruchami. Tu sa nám podarilo zabezpečiť najlepších odborníkov z našich krajín. Verím, že veľkú pozornosť vyvolá i blok venovaný hodnoteniu kvality kosti. V tomto bloku okrem Martina Kužmu a Petra Kasalického budú svoje skúsenosti prezentovať dlhoroční spolupracovníci nášho pracoviska Didier Hans z Lausanne a Renaud Winzenrieth z Barcelony. Medzi ďalšie tradičné bloky patria liečba osteoporózy a varia. V krátkom samostatnom priestore si dovolíme odprezentovať aktuálne prijatý Štandardný diagnostický a terapeutický postup „Osteoporóza“ z MZ SR. Ide o najaktuálnejšie diagnostické a terapeutické odporúčania platné v Slovenskej republike.

Je pre nás mimoriadnou cťou, že budeme mať tú česť vypočuť si 4 prednášky našich rakúskych kolegov a priateľov. Medzi prednášajúcimi sú aj prezident rakúskej osteologickej spoločnosti (Austrian Bone and Mineral Society) prof. Hans Peter Dimai i náš dlhoročný priateľ a spolupracovník prof. Heinrich Resch. Nepochybne bude pre nás zážitkom vypočuť si ich prezentácie.

Samozrejme súčasťou kongresu je posterová sekcia, ako aj viaceré odborné sympóziá podporené edu- kačnými grantmi farmaceutických spoločností. Ich program je v súlade so zameraním kongresu a pod garanciou odbornej spoločnosti.

Rovnako ako býva zvykom súčasťou programu je aj Sekcia sestier a denzitometrických operátorov a laborantov.

Abstrakty všetkých prác sú publikované v našom spoločnom časopise Clinical Osteology. Vďaka vyda- vateľom, manželom Borisovi a Eliške Skalkovcom, je časopis uvádzaný v databáze SCOPUS, čo umožňuje jeho šírenie v medzinárodnom meradle. I touto cestou si Vás dovoľujem pozvať na publikovanie v ňom.

Ctené dámy, vážení páni, milí priatelia, dovoľte, aby som nám všetkým zaželal prežitie príjemných, zmyslu- plných a novými vedeckými poznatkami nabitých kongresových dní.

Váš
Juraj Payer prezident kongresu

PROGRAM - 25. KONGRES SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH OSTEOLÓGOV s medzinárodnou účasťou

 

 

Poďakovanie Ukrajinskej spoločnosti pre osteoporózu za podporu

Poďakovanie Ukrajinskej spoločnosti pre osteoporózu za podporu

Dear colleagues.

Hope you are all safe.
 
While we are still awaiting the Official Position of the CNS/IOF on Russia’s invasion of Ukraine, the Ukrainian Osteoporosis Association warmly and respectfully thanks other CNS, including Polish Osteoarthrology Society (personally (p) Prof. Edward Czerwiński), Polish Foundation of Osteoporosis (p. Prof. Janusz E. Badurski), Slovak Society for Osteoporosis and Metabolic Bone Diseases (p. Prof. Juraj Payer), Osteoporosis Canada (p. Dr. Famida Jiwa), Georgian Association of Skeletal Metabolism Diseases (p. Dr. Marina Tsagareli) for their support.
Also, we thank many researchers (M.F. Holick, J.P. Bilezikian, N. Binkley (USA), M.R. Mascarenhas (Portugal), D. Нans (Switzerland), B. Lunenfeld (Israel), M. Kužma (Slovakia), Andrea Ildikó Gasparik (Romanian)… … for their personal support.
 
Unfortunately, most Ukrainian scientists will not be able to take an active part in the WCO-2022 Congress (Berlin, next week) where the Ukrainian Osteoporosis Association planned our first non-sponsored symposium due to war-related obstacles and humanitarian issues.
 
However, we believe that the IOF, like many other international organizations, can demonstrate not only a high scientific level but its active stance against war.
We stay in Ukraine, we stay with Ukraine, and continue to work for our patients and our country.
Best wishes,
Nataliia Grygorieva
Professor, Doctor of Medical Science.
President of Ukrainian Osteoporosis Association
Head of the Department of Clinical Physiology and
pathology of the musculoskeletal system,

Institute of Gerontology named after D.F.Chebotarev NAMS Ukraine.

Pin It on Pinterest